S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?
Domov > PEDAGOŠKA DEJAVNOST > Vsi predmeti > Mikrobiologija s parazitologijo

Mikrobiologija s parazitologijo

Fakulteta

Fakulteta za farmacijo

Program

UNIVERZITETNI PROGRAM LABORATORIJSKA BIOMEDICINA

Obseg predmeta

Letnik: 3.
Semester: 4.
Predavanja: 45
Laboratorijske vaje: 30           
Seminarji: 15    
ECTS: 8
Izpitni režim: Pri predmetu sta dve končni oceni: vaje in teorija. Oceni sta pridobljeni ločeno na zaključnem kolokviju in zaključnem izpitu. Ocena, ki se vpiše v indeks in dokumentacijo o izpitu je sestavljena iz dveh ocen (npr. pd 8/db 7). Prva ocena pomeni uspeh dosežen pri izpitu.

Izpit je pisni. Če želi študent izboljšati pozitivno oceno pisnega izpita, ima možnost ustnega zagovora. Meja za pozitivni rezultat je 55 %. Zavrnitev pozitivne ocene izpita ni mogoča, lahko pa študent ponovno opravlja izpit tako kot določa 31. člen Pravilnika o študijskem redu FFA. Dodatne obveznosti (seminar, problemska naloga ipd.) niso pogoj za pristop k izpitu, vplivajo pa na oblikovanje ocene zaključnega izpita (dodatne obveznosti 10 %, pisni del izpita z možnostjo ustnega zagovora 90 %).

Vaje so obvezni del pouka. Namen vaj je, da se študent seznani s praktičnimi postopki, metodami in tehnikami, ki se uporabljajo v imunološkem in mikrobiološkem laboratoriju.

Zaključni kolokvij je pisni in praktični. Praktični del sestoji iz prepoznavanja mikrobioloških preparatov. Opravljene vaje, poročila ipd. so pogoj za pristop k zaključnemu kolokviju. Vsi deli kolokvija morajo biti samostojno ocenjeni kot pozitivni.

Končno število točk zaključnega kolokvija se oblikuje iz točk praktičnega in teoretičnega kolokvija na naslednji način:
Praktični kolokvij 40%
Teoretični kolokvij 60%
Pozitivna ocena zaključnega kolokvija je pogoj za pristop k zaključnemu izpitu. Kandidat lahko zahteva na vpogled svojo pisno nalogo in morebitna pojasnila o doseženem rezultatu, v roku treh delovnih dni po objavi rezultata zaključnega kolokvija. Zavrnitev pozitivne ocene kolokvija ni mogoča.

Opis predmeta

Bakterijska celica: zgradba, velikost, oblika, primerjava z evkariontsko celico. Načini okužbe in vstopna mesta, odziv gostitelja na okužbo, metode preučevanja in spoznave bakterij. Taksonomija bakterij in biološki sistem.
Bakterijska genetika: lastnosti kromosoma, podvojevanje kromosoma, plazmidi, transpozoni, transformacija, transdukcija, konjugacija, mehanizmi rezistence na antibiotike.
Metabolizem bakterij in patogeneza bakterijskih okužb.
Pomembne patogene bakterije: stafilokoki, streptokoki, najserije, hemofilne bakterije, korinebakterije, sporogene bakterije, enterobakterije, mikobakterije, znotrajcelične bakterije (klamidije, rikecije), mikoplazme, spiralne bakterije.
Virusi: taksonomija, biološke lastnosti, razmnoževanje, genetika, patogeneza.
Virusi z genomom DNA, virusi z genomom RNA, protivirusna sredstva in odpornost virusov proti njim.
Patogene glive: splošne lastnosti gliv, dermatofiti, povzročitelji sistemskih mikoz, oportunistrične glive, antimikotiki.
Paraziti: pregled pomembnejših enoceličnih in večceličnih parazitov, pregled najpomembnejših artropodov, kemoterapevtiki, ki delujejo na parazite.

Učbeniki in literatura

Osnovna literatura:  
1.Engelkirk PG, Dueben-Engelkirk J.  Laboratory diagnosis of infectious diseases Wolters Kluwer / Lippincott, Williams & Wilkins 2008.

Alternativna literatura:    
1.Gubina M, Ihan A ur. Medicinska bakteriologija z imunologijo in mikologijo. Ljubljana: Medicinski razgledi, 2002.
2.Logar J. Parazitologija človeka. Radovljica: Didakta, 2010.
3.Koren S ur. Splošna medicinska virologija. Ljubljana: Medicinski razgledi, 1998.

Dodatna literatura:  
Brooks GF, Butel JS, Morse SA. Jawetz, Melnick, & Adelberg's Medical Microbiology. 25th ed. Lange Medical Books, McGraw-Hill, New York  2010.

Izpitni roki

V ŠTEVILKAH

NOVE PREISKAVE

15

v letu 2014

11

v letu 2015

13

v letu 2016

NAŠA MOČ

7

profesorjev

36

doktorjev znanosti

149

zaposlenih

OBJAVLJENI ZNANSTVENI ČLANKI - SCI

63

v letu 2016

46

v letu 2017

KONTAKT

Univerza v Ljubljani | Medicinska fakulteta
INŠTITUT ZA MIKROBIOLOGIJO IN IMUNOLOGIJO
Zaloška 4,1000 Ljubljana

T: 01 543 74 00 | F: 01 543 74 01
E: imi.info@mf.uni-lj.si

KATEDRA ZA MIKROBIOLOGIJO IN IMUNOLOGIJO
T: 01 543 74 08
E: imi.katedra@mf.uni-lj.si

CERTIFIKATI KAKOVOSTI

Copyright 2001-2021 IMI. Vse pravice pridržane.