S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

RSK za KMI

Izbrane odločitve RSK za klinično mikrobiologijo in imunologijo v zadnjih dveh letih

 1. RSK za klinično mikrobiologijo in imunologijo je sklenil, da morajo vsi laboratoriji, ki želijo delati preiskave s področja klinične mikrobiologije, prej pridobiti dovoljenje za delo s področja klinične mikrobiologije. Če torej laboratorij(i) oz. oddelek  želi opravljati preiskave z dveh področij (naprimer klinične biokemije in mikrobiologije), mora za vsako področje posebej pridobiti dovoljenje za delo. Izjema je le pristojnost specialista – transfuziologa, ki opravlja tudi mikrobiološke preiskave krvi, namenjene kontroli krvi in krvnih pripravkov.

  Komentar: RSK za mikrobiologijo in imunologijo je skupaj z drugimi laboratorijskimi RSK-ji (RSK za klinično biokemijo; RSK za mikrobiologijo in imunologijo; RSK za transfuzijsko medicino), RSK za patologijo in sodno medicino)
  in zdravstvenimi institucijami v zadnjih letih sklenil obsežno delo urejanja razmer na področju laboratorijske medicinsko-diagnostične dejavnosti. Izdelali smo Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine (Ur.list RS 64/2004). - Priloga 1. Ta Pravilnik določa strokovne in tehnične pogoje, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav laboratorijske medicine. Na osnovi pravilnika smo izdelali sistem za pridobivanje dovoljenj za delo medicinskih laboratorijev,  izdelali in uskladili smo sezname laboratorijskih preiskav, ki spadajo pod določeno specialistično področje, izdelali smo poslovnike za preglede medicinskih laboratorijev, ki bi radi pridobili dovoljenje za delo na posamičnem specialističnem področju. Izvedli smo tudi preglede vseh mikrobioloških medicinskih laboratorijev in s tem omogočili pridobivanje dovoljenj za delo tistim, ki so uspešno izpolnili dogovorjene strokovne in organizacijske kriterije.

  Dosegli smo, da so informacije o laboratorijih, ki imajo dovoljenje za delo objavljene na spletnem naslovu Ministrstva za zdravje.

  Z ministrstvom za zdravje smo dosegli dogovor, da laboratoriji brez dovoljenja za delo ne morejo opravljati laboratorijskih preiskav, ki so plačane iz javnih sredstev. Dogovor je na žalost zaenkrat obtičal na papirju, kar MZ (še) ne zna najti poti do učinkovitega načina (naprimer preko ZZZS), ki bi zdravstvenim zavodom preprečil pošiljanje preiskav laboratorijem brez dovolenja za delo. Zaenkrat je edini vzvod seznam laboratorijev z dovoljenjem, objavljen na spletni strain MZ; in seveda dejstvo, da je popšiljanje vzorcev v laboratorij brez dovoljenja ob morebitnem incidentu obravnavan kot strokovna napaka.

   

 2. Pristop slovenskih laboratorijev k spremembam metod za antibiogram glede na  najnovejša navodila v CLSI in EUCAST smernicah in ustanovitev nacionalne komisije, ki se bo ukvarjala z metodami za antibiogram in spremljanjem rezistence
 3. Komentar: V skladu s sklepom 23. sestanka Razširjenega strokovnega kolegija (RSK)  za mikrobiologijo in imunologijo, dne  2. 6. 2010 se bo ustanovila strokovna komisija, ki se bo ukvarjala z metodologijo mikrobiološkega testiranja antibiotične rezistence in z nacionalnim spremljanjem odpornosti mikrobov. Komisijo bodo sestavljali predstavniki mikrobioloških laboratorijev, ki se ukvarjajo s kliničnim testiranjem bakterij na občutljivost za antibiotike in imajo dovoljenje za delo MZ in predstavnik IVZ kot inštitucije, ki je odgovorna za poročanje o odpornosti mikrobov inštitucijam EU. Ime novoustanovljene komisije: Slovenska komisija za ugotavljanje občutljivosti za protimikrobna zdravila (SKUOPZ). Sestava komisije: Komisijo sestavljajo predstavniki vseh mikrobioloških laboratorijev, ki imajo pridobljeno dovoljenje za delo in se ukvarjajo z občutljivostjo za protimokrobna zdravila. Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo ima zaradi večjega števila bakterioloških laboratorijev dva predstavnika. Poleg tega skupino sestavlja tudi predstavnik  IVZ - strokovnjak s področja občutljivosti za protimikrobna zdravila. Vse naštete inštitucije bodo dobile vabilo, da za 1. sestanek komisije izberejo svojega člana komisije. Vabilu bo priložen tudi zapisnik pripravljalnega sestanka. Naslov komisije: Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, MF UL, Zaloška 4, 1000 Ljubljana. Za prvo predsednico Komisije RSK imenuje Katjo Seme, za podpredsednika pa Iztoka Štrumblja. Kasneje se vodenje skupine določa s poslovnikom. Komisija bo delovala v okviru RSK za mikrobiologijo in imunologijo, kar bo sklepom in priporočilom komisije omogočilo neposredno potrditev s strani RSK, ki je sicer pristojen za strokovna stališča in priporočila. Zapisniki, stališča in priporočila komisije bodo objavljeni na spletni strani  RSK za mikrobiologijo in imunologijo. Cilj komisije je omogočati čimbojšo in sprotno obveščenost in medsebojno komunikacijo slovenskih laboratorijev v zvezi z ugotavljanjem občutljivosti za protimikrobna zdravila. Poslovnik o delovanju Komisije bodo člani Komisije izoblikovali po njeni formalni ustanovitvi. Poslovnik komisije potrjuje RSK.

   

 4. Oblikovanje predloga postopka za obravnavo laboratorija, ki brez dovoljenja za delo izvaja preiskave na področju laboratorijske medicine (Uradni list RS, št. 64/2004) - Ukrepanje v primeru kršitev laboratorijev, ki niso pridobili dovoljenj za delo

  Komentar:
  Iz zapisnika 4. sestanka skupine za koordinacijo implementacije Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji na področju laboratorijske medicine na Ministrstvu za zdravje, dne 25.2.2009 je razvidno (po poročanju prim. Remškarja), da so na kolegiju ministra sprejeli odločitev, da je potrebno laboratorijem, ki ne izpolnjujejo pogojev iz Pravilnika izdani negativno odločbo in ukrepati tako, da laboratoriji brez dovoljenja za delo ne smejo opravljati laboratorijskih preiskav, pri čemer za vsako področje dela potrebujejo dovoljenje za dotično področje.

  Za implementacijo tega namena je prim. Remškar prosil za suguestijo Komisije,  kako ukrepati v primeru izdane negativne odločbe. Člani komisije predlagajo:
   • Podatki o Laboratorijih z dovoljenjem za delo bodo stalno ažurirani na spletni strani MZ. Zato lahko vsak naročnik ali uporabnik laboratorijskih storitev preveri, če laboratorij, ki mu je izdal izvid, ima dovoljenje za delo. V primeru, da ga nima, naročnik ali uporabnik pošlje fotokopijo izvida na MZ ali na področni RSK. Področni RSK bo z ustreznimi priporočili predal kopijo izvida na MZ. MZ je ob vsakem takem pojavu dolžno ukrepati v smislu, da v nadaljnem postopku prepreči delovanje laboratorija, ki nima dovoljenja za delo.
   • Na vsak laboratorijski izvid je potrebno izpisati tudi navedbo o pridobljenem dovoljenju za delo s številke odločbe MZ
   • Vsak pridobljen izvid preiskave, za katero laboratorij nima dovoljenja za delo, je potrebno poslati na pristojni RSK ali neposredno na MZ. Po prejemu takega izvida je MZ dolžno ukrepati – preveriti, ali je izvid nastal v dotičnem laboratoriju in kakšne podlage ima laboratorij za opravljanje svoje dejavnosti. MZ pa bo po besedah prim. Remškarja izdelalo protokol ukrepov, ki bodo laboratoriju brez dovoljenja za delo preprečili nadaljne delo (predlogi postopkov: preko ZZZS (neplačevanje storitev), ukrepanje preko obveščanja delovne inšpekcije, ukrepanje preko obveščanja zborničnih nadzornih organov, ukrepanje preko obveščanja Sveta Zavodov, ki naročajo preiskave, ukrepanje prek javnih objav o neustreznih laboratorijih).

   

 5. Na prošnjo za mnenje o uporabi in menjavi zaščitnih rokavic pri odvzemu venske krvi (vprašanje RSK za laboratorijsko diagnostiko) je RSK za mikrobiologijo in imunologijo sklenil:
 6. Med odvzemom krvi je potrebno, da ima zdravstveni delavec rokavice – zaradi njegove lastne zaščite. Med posameznimi odvzemi mora zaradi zaščite preiskovanca rokavice zamenjati (možne inokulacijske okužbe s stafilokoki, streptokoki, najserijami, treponemami, pseudomonasi, HBV, HBC, HIV, Herpesvirusi). Varnostna navodila priznanih zdravstvenih ustanov v ZDA in EU nedvoumno zahtevajo nove rokavice za vsakega preiskovanca posebej.

  Za podrobnejša pojasnila predlagamo, da se obrnete na  Nacionalno komisijo za obvladovanje bonišničnih okužb:

   

 7. Vzpostavitev šifranta laboratorijskih preiskav na nacionalnem nivoju
 8. Komentar: Z ministrstva za zdravje so RSK za mikrobiologijo in imunologijo poslali prošnjo za imenovanje koordinatorja vzpostavitev šifranta laboratorijskih preiskav na nacionalnem nivoju. Gre za EU-podprt projekt Ministrstva za zdravje, ki naj bi omogočil elektronsko izmenjavo dokumentacije med diagnostičnimi laboratoriji in med bolnišnicami. Projekt se je razširil iz pilotnega projekta Lab-poštar, ki je pod okriljem MZ. Projekt se bo v nadaljevanju razširil na celotno laboratorijsko medicino, zato se je pokazala  potreba po mednarodnem šifrantu. Znano je namreč, da imamo vsi mikrobiološki laboratoriji isti Infonetov program, šifrante pa razvijamo vsak po svoje.  Zato je bila predlagana  pot, da RSK za klinično mikrobiologijo izbere koordinatorja, ki bo sodeloval pri projektu.  RSK je za koordinatorico izbral Alenko Štorman.

KONTAKT

Univerza v Ljubljani | Medicinska fakulteta
INŠTITUT ZA MIKROBIOLOGIJO IN IMUNOLOGIJO
Zaloška 4,1000 Ljubljana

T: 01 543 74 00 | F: 01 543 74 01
E: imi.info@mf.uni-lj.si

KATEDRA ZA MIKROBIOLOGIJO IN IMUNOLOGIJO
T: 01 543 74 08
E: imi.katedra@mf.uni-lj.si

CERTIFIKATI KAKOVOSTI

Copyright 2001-2019 IMI. Vse pravice pridržane.