Laboratorij za diagnostiko bolnišničnih infekcij in nadzor sterilnosti (BOL)

Vsi laboratoriji

Dejavnosti laboratorija

V laboratoriju opravljamo preiskave nadzornih kužnin za odkrivanje nosilcev proti meticilinu odpornih sevov bakterije Staphylococcus aureus ‒ MRSA in preiskave vzorcev kože na prisotnost patogenih bakterij. Uporabljamo klasično bakteriološko metodo kultivacije in izolacije patogena na osnovnih in kromogenih gojiščih in testiranje občutljivosti za antibiotike (skladno s standardom EUCAST), ki je tudi edina primerna metoda za nadzor uspešnosti dekolonizacije. Od leta 2007 je za odkrivanje nosilcev MRSA na voljo tudi molekularna metoda na osnovi PCR v realnem času neposredno iz kužnin, ki jo tako kot molekularni metodi PCR v realnem času za ugotavljanje prisotnosti Panton-Vlentinovega levkocidina (PVL) in toksina toksičnega šoka 1 (TSST-1)  pri izolatih S. aureus izvajajo v Laboratoriju za sindromsko diagnostiko in molekularno bakteriologijo (SBM). Z molekularnimi tipizacijskimi metodami ugotavljamo sorodnost izolatov S. aureus, kar omogoča raziskave izbruhov. Z aktivnim obveščanjem naročnikov o novih koloniziranih bolnikih ter z uvajanjem novih metodologij za dokazovanje in molekularno opredelitev izolatov MRSA sodelujemo pri skupnih prizadevanjih za zmanjševanje okužb z omenjenim bolnišničnim patogenom.

Prav tako izvajamo sanitarno-bakteriološke preiskave in odvzeme vzorcev bolnišničnega okolja in osebja. V dogovoru z naročnikom redno (vsaj enkrat letno) opravljamo vzorčenje površin in zraka v bolnišničnem okolju ‒ v operacijskih dvoranah in bolniških sobah s kontroliranim prezračevanjem. Izvajamo tudi sanitarno-bakteriološke preiskave izpirkov in površin fleksibilnih endoskopov ter okolja endoskopirnic skladno s smernicami ESGENA. Vzorce za sanitarno-bakteriološke preiskave odvzemamo tudi ob epidemioloških indikacijah ter občasno v učne namene. Tesno sodelovanje s higiensko-epidemiološko službo Univerzitetnega Kliničnega centra Ljubljana, Onkološkega inštituta in drugih ustanov je tako ključnega pomena za ustrezno vrednotenje rezultatov vzorčenja in uspešno delo laboratorija.

V laboratoriju opravljamo tudi preiskave na sterilnost raztopin, različnih tekočin, gojišč, bioloških materialov za presaditev, enteralne, parenteralne hrane in razkužil v uporabi z metodo neposrednega zasejanja ali membranske filtracije. Na sterilnost testiramo tudi vzorce popkovnične krvi po obdelavi za globoko zamrzovanje oziroma hranjenje,  poslane v gojišču za hemokulture. Nadzorujemo tudi postopke sterilizacije z biološkimi indikatorji.

Splošni podatki

Vodja laboratorija:

strok. sod. dr. Nataša Švent – Kučina, dr. med., spec. klin. mikrobiol.

Sodelavci:

Sabina Boljte, univ. dipl. biol.                                                                                   Maruša Borisov, univ. dipl. mikr.
asist. Romina Kofol, univ. dipl. mikr.
Jasna Progar, univ. dipl. mikr.
Nuša Ražman, mag. mikrobiol.
Karmen Šturm, dipl. inž. kem. tehn.

Telefon:

01 543 74 30