Izhodišča za vzpostavitev sistema za identifikacijo in izmenjavo meroslovnih potreb na področju biokemijske analitike (Met4Lab)

Opis projekta

Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske Fakultete skupaj z Inštitutom za mikrobiologijo in parazitologijo Veterinarske Fakultete, Katedro za biotehnologijo, mikrobiologijo in varnost živil Oddelka za živilstvo Biotehniške fakultete in Centrom za medicinsko mikrobiologijo ter Centrom za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nacionalnega Laboratorija za zdravje, okolje in hrano sodeluje pri projektu Izhodišča za vzpostavitev sistema za identifikacijo in izmenjavo meroslovnih potreb na področju biokemijske analitike (Met4Lab), ki ga vodi Nacionalni inštitut za Biologijo.

Z namenom vzpostavitve podlag za identifikacijo meroslovnih potreb na področju kemije, biologije in medicine in za pridobitev podatkov o primerljivosti laboratorijev bodo v okviru projekta organizirane delavnice in anketa ter medlaboratorijska primerjava na področju analize z metodo verižne reakcije s polimerazo (Ang. Polymerase Chain Reaction – PCR). S to metodo in njenimi nadgradnjami (PCR v realnem času in digitalni PCR) je možno izvajati detekcijo, identifikacijo in kvantifikacijo tarčnih delov nukleinskih kislin različnih organizmov direktno iz različnih tipov vzorcev. V Sloveniji je več laboratorijev, ki vsak na svojem področju (medicina, živalski mikroorganizmi, mikroorganizmi v živilih, zdravstveno varstvo rastlin, gensko spremenjeni organizmi) izvajajo analize s PCR. Nekateri od teh laboratorijev delujejo na področjih, kjer so na voljo certificirani referenčni materiali in ustrezne medlaboratorijske primerjave (npr. gensko spremenjeni organizmi), na drugih področjih so na razpolago ustrezne medlaboratorijske primerjave in različni kontrolni materiali, ni pa certificiranih referenčnih materialov (npr. medicina), na področju zdravstvenega varstva rastlin pa ni ustreznih kontrolnih materialov, ponudniki medlaboratorijskih primerjav pa niso ustrezno akreditirani. Laboratoriji, ki izvajajo analize s PCR imajo zato različne potrebe za podporo svojih meritev, ki pa pogosto niso prepoznane kot meroslovne potrebe.

Ker imamo v Sloveniji laboratorij, ki je nosilec nacionalnega etalona za področje množine snovi / bioanalize nukleinskih kislin zlasti na področju gensko spremenjenih organizmov in mikroorganizmov v bioloških in drugih materialih ter ima izkušnje na najvišjem meroslovnem nivoju, lahko ta pripomore k zagotavljanju meroslovne sledljivosti pri analizah nukleinskih kislin in tako podpre ostale laboratorije.

Cilji projekta tako so:

–    opredelitev izhodišč za vzpostavitev centralnega sistema za identifikacijo in izmenjavo meroslovnih potreb na področju kemije, biologije in medicine na primeru biokemijske analitike z metodo PCR z namenom hitrejšega in učinkovitejšega reagiranja v primeru kriznih situacij oziroma novih potreb po merjenjih;

–    identifikacija meroslovnih potreb na področju kemije, biologije in medicine na primeru biokemijske analitike z metodo PCR;

–    opredelitev načina zagotavljanja meroslovne sledljivosti pri določevanju SARS- CoV-2 z metodo PCR.

ŠIFRA

V2-2247

DATUM

01. 10. 2022 - 30. 09. 2024

NOSILEC PROJEKTA

doc. dr. Mojca Milavec, univ. dipl. biol. (Nacionalni inštitut za biologijo)