ZOE – Zoonoses Emergence across Degraded and Restored Forest Ecosystems (EU Project)

KRATEK OPIS PROJEKTA:

Štiriletni projekt ZOE preučuje povezave med degradacijo ekosistemov, izgubo biotske raznovrstnosti in pojavom zoonotskih bolezni. Projekt se osredotoča na tropska žarišča biotske raznovrstnosti in regije zmernega pasu z zgodovino degradacije ter uporablja različne analize. Ocenjevanje biotske raznovrstnosti na degradiranih območjih vključuje daljinsko zaznavanje, geobotanično kartiranje in lovljenje potencialnih prenašalcev bolezni. Z visoko zmogljivim sekvenciranjem mikrobiomov in viromov ter serološkimi analizami bo ocenjena izpostavljenost zoonotskim patogenom. ZOE v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi raziskuje dojemanje sprememb na zemljiščih, izbruhov bolezni in strategij spopadanja z njimi. Ugotovitve so sintetizirane v modelirne okvire in zemljevide tveganj, ki so podlaga za stroškovno učinkovite sisteme spremljanja in zgodnjega opozarjanja. Spletna platforma znanja bo povezala zainteresirane strani v povezavi med biotsko raznovrstnostjo in zdravjem ter spodbujala sodelovanje. Interdisciplinarni konzorcij, ki zajema sedem držav EU in štiri ZDA, združuje strokovno znanje s področja geografije, ekologije, virologije, sociologije in drugih področij.

SHORT DESCRIPTION:

The four-year ZOE project examines the links between ecosystem degradation, biodiversity loss and the emergence of zoonotic diseases. Focusing on tropical biodiversity hotspots and temperate regions with a history of degradation, the project uses a variety of analyses. Biodiversity assessments in degraded areas include remote sensing, geobotanical mapping and trapping of potential disease vectors. High-throughput sequencing of microbiomes and viromes, together with serological analyses, will assess exposure to zoonotic pathogens. Working with local communities, ZOE explores perceptions of land changes, disease outbreaks and coping strategies. Findings are synthesised into modelling frameworks and risk maps to inform cost-effective monitoring and early warning systems. An online knowledge platform will connect stakeholders in the biodiversity-health nexus and foster collaboration. The interdisciplinary consortium, spanning seven EU and four US countries, brings together expertise in geography, ecology, virology, sociology and more.

ŠIFRA

Evropski projekt: HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-17 – GA n°101135094

DATUM

01. 01. 2024 - 31. 12. 2027

NOSILEC PROJEKTA

akad. prof. dr. Tatjana Avšič - Županc, univ. dipl. biol., spec. medic. mikrobiol.