Pedagoška dejavnost

Predstavitev

Informacije za študente

Zaposleni

Strokovna izobraževanja

Študijsko gradivo

Navodila za izdelavo seminarske naloge BF

Navodila, obrazci in povezave za izdelavo seminarske naloge

Študent se dogovori za eno od predlaganih tem seminarske naloge. Iz teme seminarske naloge poišče gradivo za seminar v učbenikih in člankih, v eni od navedenih bibliografskih medicinskih zbirk, po možnosti iz zadnjih treh let. Najmanj 1 teden pred zagovorom seminarja študent po elektronski pošti pošlje mentorju seminarsko nalogo (naslov mentorja dobi na zavihku Zaposleni). Mentor mora seminaristu potrditi ustreznost seminarske naloge vsaj 1 dan pred njeno predstavitvijo. Študent na predstavitvi mentorju obvezno odda pisno obliko seminarja.

ZBIRKE:

Pubmed

Ovid ‒ dostopen z omrežja MF

Biomedicina Slovenica

VSEBINA seminarske naloge:

  1. uvod ‒ kratka predstavitev področja;
  2. vsebina (predstavitev teme);
  3. zaključek ‒ zelo kratek povzetek;
  4. literatura ‒ vsebuje naj največ 5 referenc, napisana naj bo natančno po navodilih za izdelavo diplomskih nalog BF (glej navodila LITERATURA spodaj).

Seminarska naloga (pisni del) naj obsega 2‒3 strani. Napisana naj bo z računalnikom. Velikost črk mora biti 12 pik (pt), razmak med vrsticami je 1,5. Besedilo mora biti postavljeno 3 cm od levega in desnega ter 3 cm od zgornjega in spodnjega roba in z obojestransko poravnavo.

Kratico morate prvič izpisati in jo prikazati v oklepaju. Strani morajo biti oštevilčene.

Ustna predstavitev je pomemben del seminarja: traja naj 10‒15 minut z uporabo računalniške prezentacije. Ustna predstavitev ni branje napisanega, temveč smiselna predstavitev vsebine seminarja.

Obrazec dobite tukaj.

LITERATURA

Vsako trditev, dognanje ali misel drugih je treba potrditi z referenco. Neobjavljeni podatki ali osebna sporočila ne spadajo v seznam literature. Navedke (citate) v besedilu je treba oštevilčiti po vrstnem redu, v katerem se prvič pojavijo, z arabskimi številkami v oklepaju. Če se pozneje v besedilu znova sklicujemo na že uporabljeni navedek, navedemo številko, ki jo je navedek dobil pri prvi omembi. Navedki, uporabljeni v tabelah in slikah, naj bodo oštevilčeni po vrstnem redu, kakor sodijo tabele in slike v besedilo. Pri navajanju (citiranju) več del istega avtorja dobi vsak navedek svojo številko, starejša dela je treba navesti prej. Vsi navedki iz besedila morajo biti vpisani v seznam literature.

Glej “Navodilo za citiranje”.