Laboratorij za diagnostiko borelioz in leptospiroze (BOR)

Vsi laboratoriji

Dejavnosti laboratorija

Laboratorij za diagnostiko borelioz in leptospiroze je leta 1988 ustanovila prof. dr. Eva Ružić-Sabljić, ki ga tudi vodi. Primarno je nastal za potrebe mikrobiološke diagnostike takrat nedavno odkrite lymske borelioze. Z leti se je razvila tudi diagnostika povratne mrzlice, laboratorij pa je prevzel še diagnostiko leptospiroze in tako od leta 1995 opravlja mikrobiološko diagnostiko borelioz in leptospiroze.

V laboratoriju kultiviramo in izoliramo borelije ter leptospire iz različnih kužnin (klinični vzorci, klopi, živalski material, okoljski material, drugo). Za zgodovino slovenske mikrobiologije je pomembno, da so bile prve borelije in leptospire v Sloveniji izolirane prav v tem laboratoriju; danes imamo na voljo veliko zbirko izoliranih sevov. Prav za borelije ima laboratorij eno od največjih zbirk kliničnih sevov na svetu, saj jih hrani več tisoč.

Laboratorij je razvil različne metode identifikacije borelij in leptospir. S fenotipskimi metodami lahko opredelimo beljakovinske profile in antigenske lastnosti posamezne spirohete, z molekularnimi metodami lahko opredelimo vrsto, tip znotraj vrste, serotip ali plazmidne profile. Metode, ki jih rutinsko uporabljamo, so PCR, PCR v realnem času, elektroforeza v utripajočem električnem polju (PFGE), za PCR vezano sekveniranje, restrikcija ali opredelitev Tm-produkta.

V laboratoriju izvajamo metodo verižne reakcije s polimerazo (PCR) kot neposredno metodo dokaza okužbe tako borelioze kot leptospiroze. Dokazujemo molekulo DNK v različnih kužninah (klinični vzorci, klopi, drugi materiali). Pri sumu na leptospirozo je diagnostika nujna vse dni v letu in v ta namen imamo organizirano neprekinjeno službo.

V laboratoriju dokazujemo specifična protitelesa proti borelijskim antigenom z različnimi serološkimi testi (imunofluorescenčni, encimski imunski, imunoblot, kemiluminiscenčni); za dokaz leptospiroze opravljamo serološki test mikroaglutinacije, za katerega kultiviramo različne seve leptospir, predvsem tiste, ki so prisotne na slovenskem ozemlju in v sosednjih državah. Vzdrževanje leptospir v laboratoriju zahteva nenehen nadzor rasti ter testiranje antigenskih lastnosti leptospir, je pa referenčna metoda dokazovanja protiteles pri bolnikih s sumom na leptospirozo.

Splošni podatki

Vodja laboratorija:

prof. dr. Eva Ružić – Sabljić, dr. med., spec. klin. mikrobiol.

Sodelavci:

Meta Kodreuniv. dipl. mikr.
Frančiška Čurila – Mikuž
Jasmina Zlotrg
Brigita Repše
Tina Šivic

Telefon:

01  543 74 36