Konsolidacija in integracija sekvenciranja celotnega genoma v rutinski monitoring v Sloveniji / Consolidation and Integration of Whole Genome Sequencing (WGS) into Routine Surveillance in Slovenia

KRATEK OPIS PROJEKTA

V projektu SLOSEQ (HERA 2), bomo na nacionalnem nivoju nadaljevali sodelovanje med IMI UL-MF (Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Medicinska Fakulteta, Univerza v Ljubljani), NIJZ (Nacionalni inštitut za javno zdravje) in NLZOH (Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano), ki smo bili partnerji že v okviru projekta HERA 2021 namenjenega povečanju kapacitete Slovenije za izvajanje rtRT-PCR v diagnostične namene ter sekvenciranja celotnih genomov SARS-CoV-2 z metodo sekvenciranja naslednje generacije (NGS-WGS).

Projekt SLOSEQ (HERA-II), v koordinatorstvu NLZOH, sledi splošnim ciljem programa EU4Health za zaščito prebivalcev EU pred resnimi grožnjami, ki presegajo meje članic (Uredba EU 2021/522) in je razdeljen v 7 delovnih paketov. Skupni cilji projekta so: boljša pripravljenost in odziv na grožnje za javno zdravje, trajnost sistema za mikrobiologijo javnega zdravja, implementacijo sistema eZdravje, hitro poročanje o mikrobioloških povzročiteljih v zdravstvene evidence in v e-zdravstveni sistem, napredek pri uresničevanju Evropskega prostora za zdravstvene podatke, napredek pri izvajanju evropskega načrta za eno zdravje (OneHealth), vzdrževanje in krepitev zmogljivosti za genomsko spremljanje in odzivanje na epidemije v Sloveniji ter deljenje podatkov med različnimi javnimi domenami.

Na IMI kot pridruženi člani sodelujemo v delovnem paketu 2, kjer bomo nadaljevali nacionalno spremljanje SARS-CoV-2 v realnem času ter odkrivanje znanih in novih različic SARS-CoV-2. Cilj delovnega paketa je omogočiti vzdržno nadaljevanje monitoringa SARS-CoV-2 v Sloveniji z obstoječo infrastrukturo rtRT-PCR in NGS-WGS ter konsolidacija s poenotenjem tehnoloških postopkov za sekvenciranje SARS-CoV-2.

SLOSEQ je projekt Evropske unije, ki ga sofinancira Evropska izvajalska agencija za zdravje in digitalno tehnologijo – HaDEA.


SUMMARY

In the SLOSEQ (HERA 2) project, we will continue our collaboration at the national level between IMI UL-MF (Institute of Microbiology and Immunology, Faculty of Medicine, University of Ljubljana), NIJZ (National Institute of Public Health), and NLZOH (National Laboratory of Health, Environment and Food), who were already partners in the HERA 2021 project aimed at increasing Slovenia’s capacity for conducting rtRT-PCR for diagnostic purposes and sequencing the entire genomes of SARS-CoV-2 using next-generation sequencing method (NGS-WGS).

The SLOSEQ project (HERA-II), coordinated by NLZOH, follows the general objectives of the EU4Health program to protect EU residents from serious cross-border threats to member states (EU Regulation 2021/522) and is divided into 7 work packages. The common goals of the project are: better preparedness and response to public health threats, sustainability of the public health microbiology system, shortcut to eHealth goals, rapid reporting of microbiological agents to patient’s record and in e-based heath-system, progress towards common European, Health Data Space, progress in implementing the European One Health Action Plan against Antimicrobial Resistance, maintain and, strengthen genomic surveillance and epidemic response capacities in Slovenia and data sharing across various public domains.

As an affiliated entity, IMI participates in work package 2, where we will continue our efforts in the national real-time monitoring of SARS-CoV-2 and the detection of known and new variants of SARS-CoV-2. The goal of this work package is to enable the sustainable continuation of SARS-CoV-2 monitoring in Slovenia with existing rtRT-PCR and NGS-WGS infrastructure and consolidation of technological procedures for SARS-CoV-2 sequencing.

SLOSEQ is a European Union project co-financed by European Health and Digital Executive Agency – HaDEA.

ŠIFRA

101112671 — SLOSEQ

DATUM

01. 07. 2023 - 30. 06. 2025