Preprečevanje, predvidevanje in zmanjševanje tveganja za bolezni, ki se prenašajo s klopi, z uporabo protokola DAMA / PRAGMATICK – Prevention, anticipation and mitigation of tick-borne disease risk applying the DAMA protocol

Porajajoče nalezljive bolezni predstavljajo nacionalno varnostno grožnjo za vsako državo, ki se slabša s podnebnimi spremembami, naraščanjem človeške populacije, urbanizacijo in globalizacijo. Akcija PRAGMATICK COST je namenjena razširjanju znanja in spodbujanju uporabe Stockholmske paradigme za predvidevanje in ublažitev tveganja bolezni, povezanega s prisotnostjo in širjenjem klopov in patogenov, ki jih prenašajo klopi, pod antropogenim pritiskom in spreminjajočim se podnebjem. Ta raziskovalna mreža bo uporabljala obsežen in zelo osredotočen protokol DAMA (Dokumentiraj, oceni, spremljaj, ukrepaj), ki omogoča “predvidevanje za ublažitev” porajajočih se bolezni. Glavni poudarek je na žariščih klopov in klopno prenosljivih patogenov ter pojavu in širjenju klopov in patogenov. PRAGMATICK bo našel nove klope in patogene, ki jih prenašajo klopi, preden oni najdejo nas. Z uporabo civilne znanosti in podpiranjem krepitve zmogljivosti na področju klopov in preprečevanja bolezni, ki jih prenašajo klopi, bo ukrep sčasoma vodil do novih in boljših vpogledov v možne grožnje, povezane s to pomembno skupino prenašalcev po Evropi.

V okviru COST CA 21170 bo naša raziskovalna organizacija pridobila nova znanja za napovedovanje tveganja in ublažitev posledic  vdora in širjenja porajajočih se bolezni. Klopno prenosljive bolezni so bile vedno pomembne v slovenskem prostoru, zato je ključno slediti vsem novim dognanjem na tem področju. Naša raziskovalna organizacija bo sodelovala tako pri vzorčenju klopov kot ugotavljanju povzročiteljev klopno prenosljivih bolezni, kot tudi zbirala okolijske podatke, ki bodo pripomogli k napovedovanju razširjenosti patogenov kot tudi njihovih prenašalcev.

_____________

Emerging infectious diseases (EIDs) represent a national security threat for every country, exacerbated by climate change, human population expansion, urbanization, and globalization. Based on theoretical expectations previously EIDs were thought to be rare and impossible to anticipate because they require novel genetic mutations to infect novel hosts. A new conceptual framework has been developing for nearly 40 years and has recently been articulated in a manner that leads directly to a protocol for taking proactive or anticipatory steps in coping with EIDs, especially those numerous high probability/low impact pathogens. The framework is called the Stockholm paradigm, which shows that a major trigger of emerging disease, now and in the past, has been climate change. The PRAGMATICK COST action aims to disseminate knowledge and promote the application of the Stockholm paradigm in order to anticipate and mitigate disease risk associated with the presence and spread of ticks and tick-borne pathogens (TBPs) under anthropogenic pressure and changing climate. This research network will apply the comprehensive and highly focused DAMA (Document, Assess, Monitor, Act) protocol that allows to “anticipate to mitigate” emerging diseases. The main focus is on urban tick and TBP hotspots and the spread and establishment of ticks and TBPs. PRAGMATICK will find new ticks and tick-borne pathogens before they find us. By applying citizen science and supporting capacity building in the domain of tick and tick-borne disease prevention, the Action will eventually lead to new and improved insights in the potential threats related to this important group of vectors across Europe.

DATUM

18. 10. 2022 - 17. 10. 2026