Pedagoška dejavnost

Predstavitev

Informacije za študente

Zaposleni

Strokovna izobraževanja

Študijsko gradivo

Specializacija

Specializacija iz klinične mikrobiologije

Koordinator specializacije:

 • prof. dr. Miroslav Petrovec, dr. med.

Specializacija iz klinične mikrobiologije je učni in vzgojni proces, v katerem pridobi zdravnik specializant teoretična, praktična in klinična znanja iz bakteriologije, virologije, parazitologije, imunologije, mikologije, molekularne biologije, epidemiologije in sanitarne mikrobiologije. Specialist klinične mikrobiologije je strokovnjak, ki je zmožen samostojno ugotavljati vzroke okužb. Z ustreznimi metodami ugotavlja etiologijo okužb, spremlja potek infekcijskih bolezni, določa odpornost proti antibiotikom in svetuje pri izboru antimikrobnih sredstev za zdravljenje. Izvaja metode za ugotavljanje bolnišničnih infekcij in epidemij, povezanih s prisotnostjo bolezenskih mikroorganizmov in njihovih produktov. Načrtuje, svetuje, opravlja in nadzoruje postopke za preprečevanje in odkrivanje okužb ter je konzultant pri klinični obravnavi bolnikov z nalezljivimi boleznimi.

V specialistični študij klinične mikrobiologije se lahko vključijo zdravniki, ki so diplomirali na medicinski fakulteti s šestletnim programom in so opravili strokovni izpit. Poleg slovenščine morajo obvladati še enega od uradnih jezikov Evropske unije.

Bolnišnična higiena

Enosemestrski podiplomski tečaj bolnišnične higiene

Vodja tečaja:

Koordinatorice:

 • izr. prof. dr. Tatjana Lejko Zupanc, dr. med.
 • doc. dr. Mateja Pirš, dr. med.
 • doc. dr. Mateja Logar, dr. med.
 • asist. Tatjana Mrvič, dr. med.
 • Tanja Štraus, dipl. san. inž., mag. manag.
 • Mojca Tomažič, dipl. m. s., spec. manag.

Enosemestrski podiplomski tečaj bolnišnične higiene je namenjen dvema skupinama zdravstvenih delavcev. V eno spadajo zdravniki in zobozdravniki vseh vrst specializacij, ki se pri svojem delu srečujejo s problematiko okužb, povezanih z zdravstvom. Pri nekaterih specializacijah je obvezen del programa. Druga velika in pomembna skupina ljudi, ki se v zdravstvu vsakodnevno srečuje z obvladovanjem bolničničnih okužb, pa so diplomirane medicinske sestre, diplomirani zdravstveniki, fizioterapevti in sanitarni inženirji. Tečaj poteka vsako leto, le da je eno leto namenjen eni skupini, naslednje leto pa drugi. Razpis tečaja za naslednje študijsko leto objavi Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani konec junija v dnevnem časopisu Delo.

Vodilo programa tečaja je izvajanje določil o preprečevanju in obvladovanju bolnišničnih okužb, ki so zajete v Zakonu o nalezljivih boleznih (Ur. l. RS št. 69, 1995).

Tečaj je sestavljen iz predavanj priznanih strokovnjakov, ki iz lastnih izkušenj približajo problematiko in nakažejo rešitve ter predvsem načine reševanja nalog z izbranih področij. Na tečaju slušatelji pod vodstvom mentorjev pripravijo seminarske naloge, izvedejo krajše projekte, jih predstavijo drugim udeležencem in z njimi diskutirajo o rezultatih. Del programa je namenjen tudi praktičnim vajam in delavnicam s področja mikrobiologije, zaščitnih sredstev, higiene rok v širšem pomenu, pa tudi komunikaciji in drugim relevantnim temam.

Tečaj bolnišnične higiene je uvrščen tudi v katalog tečajev Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC).

Najpomembnejši sklopi iz vsebine tečaja:

 • povzročitelji okužb, povezanih z zdravstvom, nastanek in spremljanje odpornosti ter smotrna raba antibiotikov,
 • razkužila in sterilizacija, vzdrževanje higiene prostorov, higiena rok, vzdrževanje opreme in instrumentov,
 • zaščitna oprema, cepljenje zdravstvenih delavcev, ukrepi ob incidentu,
 • prepoznava in obvladovanje epidemij in  izbruhov,
 • posebnosti na različnih specialnih področijh in pri skupinah ljudi, ki potrebujejo posebno obravnavo (operacijske dvorane in  intenzivne enote, dializni oddelki, zobozdravstvene in fizioterapevtske ambulante, otroci, strostniki, imunsko oslabeli bolniki),
 • zakonodaja in organizacija obvladovanja okužb v zdravstvu, ekonomika in nadzor, komunikacija.

Časovni okvir in obseg tečaja:
Tečaj poteka v letnem semestru, običajno od februarja do maja.
Obsega najmanj 85 ur predavanj, 15 ur praktičnih vaj in 30 ur interaktivnega dela za pripravo seminarjev in problemskih nalog.

Obveznosti slušateljev:
Navzočnost na predavanjih in vajah, izdelava seminarske naloge, izpit.

Študijska literatura:

 • M. Gubina, M. Dolinšek, M. Škerl: Bolnišnična higiena. Ljubljana: Medicinska fakulteta, 1998. (Razprodana, v pripravi je prenovljena  izdaja.)
 • Povzetki predavanj.