Pedagoška dejavnost

Predstavitev in kontakt

Zaposleni

Informacije za študente

Strokovna izobraževanja

Navodila za izdelavo seminarske naloge

Navodila, obrazci in povezave za izdelavo seminarske naloge

Študent se dogovori za eno od predlaganih tem seminarske naloge. Iz teme seminarske naloge poišče gradivo za seminar v učbenikih in člankih, v eni od navedenih bibliografskih medicinskih zbirk, po možnosti iz zadnjih treh let. Najmanj 1 teden pred zagovorom seminarja študent po elektronski pošti pošlje mentorju seminarsko nalogo (naslov mentorja dobi na zavihku Zaposleni). Mentor mora seminaristu potrditi ustreznost seminarske naloge vsaj 1 dan pred njeno predstavitvijo. Študent na predstavitvi mentorju obvezno odda pisno obliko seminarja.


ZBIRKE:

Pubmed

Ovid ‒ dostopen z omrežja MF

Biomedicina Slovenica

VSEBINA seminarske naloge:

 1. uvod kratka predstavitev področja;
 2. vsebina (predstavitev raziskovalnega članka);
 3. zaključek   zelo kratek povzetek;
 4. literatura vsebuje naj največ 5 referenc, napisana naj bo natančno po navodilih Zdravniškega vestnika (glej navodila spodaj).

Seminarska naloga (pisni del) naj obsega naj 23 strani. Napisana naj bo z računalnikom. Velikost črk mora biti 12 pik (pt), razmak med vrsticami je 1,5. Besedilo mora biti postavljeno 3 cm od levega in desnega ter 3 cm od zgornjega in spodnjega roba in z obojestransko poravnavo.

Kratico morate prvič izpisati in jo prikazati v oklepaju. Strani morajo biti oštevilčene.

Ustna predstavitev je pomemben del seminarja: traja naj 1015 minut z uporabo računalniške prezentacije. Ustna predstavitev ni branje napisanega, temveč smiselna predstavitev vsebine seminarja.

Obrazec dobite tukaj.

Navodila Zdravniškega vestnika

Literatura

Vsako trditev, dognanje ali misel drugih je treba potrditi z referenco. Neobjavljeni podatki ali osebna sporočila ne spadajo v seznam literature. Navedke (citate) v besedilu je treba oštevilčiti po vrstnem redu, v katerem se prvič pojavijo, z arabskimi številkami v oklepaju. Če se pozneje v besedilu znova sklicujemo na že uporabljeni navedek, navedemo številko, ki jo je navedek dobil pri prvi omembi. Navedki, uporabljeni v tabelah in slikah, naj bodo oštevilčeni po vrstnem redu, kakor sodijo tabele in slike v besedilo. Pri navajanju (citiranju) več del istega avtorja dobi vsak navedek svojo številko, starejša dela je treba navesti prej. Vsi navedki iz besedila morajo vpisani v seznam literature.

Literatura naj bo zbrana na koncu članka po zaporednih številkah navedkov. Če je citirani članek napisalo 6 avtorjev ali manj, jih navedite vse; pri 7 ali več je treba navesti prve tri in dodati et al. Če pisec prispevka v originalni objavi ni imenovan, se namesto njega napiše Anon. Naslove revij, iz katerih je navedek, je treba krajšati, kot določa Index Medicus.

Primeri citiranja:

 • primer za knjigo:
  1. Bohinjec J. Temelji klinične hematologije. Ljubljana: Dopisna delavska univerza Univerzum, 1983: 1823.
 • primer za poglavje iz knjige:
  2. Garnick MB, Brenner BM. Tumors of the urinary tract. In: Braunwald E, Isselbacher KJ, Petersdorf RG, Wilson JD, Fauci AS eds. Harrison’s principles of internal medicine. 11th ed. Vol 2. New York: McGraw Hill, 1987: 121821.
 • primer za članek v reviji:
  3. Šmid L, Žargi M. Konikotomija – zakaj ne. Med Razgl 1989; 28: 255-61.
 • primer za članek iz revije, kjer avtor ni znan:
  4. Anon. An enlarging neck mass in a 71-year-old woman. Am J Med 1989; 86: 45964.
 • primer za članek iz revije, kjer je avtor organizacija:
  5. Americal College of Physicians. Clinical ecology. Ann Int Med 1989; 111: 16878.
 • primer za članek iz suplementa revije:
  6. Miller GJ. Antithrombotic therapy in the primary prevention of acute myocardial infarction. Am J Cardiol 1989; 64: Suppl 4: 29B32B.
 • primer za članek iz zbornika referatov:
  7. Schneider W. Platelet metabolism and membrane function. In: Ulutin ON, Vinazzer H eds.
  Proceeding of 4th international meeting of Danubian league against thrombosis and haemorrhagic diseases. Istanbul: Goezlem Printing and Publishing Co, 1985: 115.