Pedagoška dejavnost

Predstavitev in kontakt

Informacije za študente

Strokovna izobraževanja

Asist. znan. sod. dr. Rok Kogoj, univ. dipl. mikr.

Strokovna dejavnost

Pedagoška dejavnost

Raziskovalna dejavnost

  • šifra raziskovalca: 32572

Bibliografija

Kratek življenjepis

Asist., znan. sod., dr., Rok Kogoj, je mikrobiolog, ki je leta 2005 diplomiral na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani in takoj začel delati na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani v Laboratoriju za diagnostiko klamidij in drugih znotrajceličnih bakterij. Sprva se je ukvarjal predvsem s klasično in napredno molekularno diagnostiko atipičnih bakterij, kmalu pa je začel sodelovati tudi pri raziskovalnem delu in poučevanju na Katedri za mikrobiologijo in imunologijo MF. V tem času je bil aktiven na raziskovalnem področju molekularne epidemiologije in antibiotične odpornosti bakterij Mycoplasma spp., Ureaplasma spp., Chlamydia spp. in Legionella spp. Rezultate je objavil v več člankih, povzetkih na konferencah in za svoje delo prejel tri nagrade. Leta 2019 je zaključil doktorski študij z uspešnim zagovorom doktorske disertacije z naslovom: Genotipizacija bakterije Mycoplasma pneumoniae in ugotavljanje patogenosti posameznih genotipov in vitro.

Po pojavu SARS-CoV-2 v Sloveniji leta 2020 se je tesno vključil v molekularno diagnostiko covid-19, kjer še danes deluje kot analitik in raziskovalec. Poleg tega deluje tudi na področju raziskovanja covid-19 in prispeva k znanstvenim objavam, ki se večinoma osredotočajo na avtomatizirane diagnostične metode in vpliv različic SARS-CoV-2 na učinkovitost detekcije. Kot raziskovalec sodeluje tudi v nacionalnih projektih “Uporaba metagenomskega pristopa za odkrivanje povzročiteljev okužb osrednjega živčevja” in “Epidemiologija, diagnostika, zdravljenje in preprečevanje covid-19”. Trenutno mednarodno sodeluje tudi s Hrvaškim veterinarskim inštitutom v projektu raziskave rotavirusov in ekosistemov (RECO). Kot asistent na Katedri za mikrobiologijo in imunologijo MF izvaja praktične vaje pri različnih predmetih, kjer poučuje študente o diagnostičnih postopkih in metodah. Je tudi član ekipe Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo MF UL, ki v okviru Uprave za zaščito in reševanje Republike Slovenije (URSZR) deluje za hiter odziv na bioteroristične grožnje.

 

Rok Kogoj, PhD, is a microbiologist who graduated from the Biotechnical Faculty, University of Ljubljana in 2005 and started working immediately at the institute of Microbiology and Immunology, Faculty of Medicine, University of Ljubljana in the Laboratory for the diagnosis of intracellular bacteria. At first, he was involved mainly in routine classical and advanced molecular diagnostics of atypical bacteria but soon started collaborating also in research and teaching. During this time, he was active in the research of molecular epidemiology and antimicrobial resistance of Mycoplasma spp., Ureaplasma spp., Chlamydia spp. and Legionella spp. resulting in several articles, conference abstracts and three awards. He defended his PhD thesis on the epidemiology and in vitro pathogenicity of Mycoplasma pneumoniae in 2019.

After the emergence of SARS-CoV-2 in Slovenia in 2020, he become closely involved in COVID-19 molecular diagnostics where he continues to work as an analyst and researcher. In addition, he is working in the field of COVID-19 research writing and contributing to publications mostly aimed at automated diagnostic methods and implications of SARS-CoV-2 variants to detection performance. As a Research Associate, he is additionally involved in the national projects “Clinical Metagenomics Sequencing for Pathogen Detection in Patients with Central Nervous System Infections” and “Epidemiology, diagnostics, treatment and prevention of COVID-19”. Currently he is also collaborating internationally with the Croatian Veterinary Institute in the Rotavirus and Ecosystem research project (RECO). As an Teaching Assistant at the Faculty of Medicine, he conducts practical classes in different microbiology courses teaching students diagnostic procedures and methods. Moreover, he is also a part of the Institute of Microbiology and Immunology’s quick response team for bioterror threats under the coordination of the Slovenian Administration for Civil Protection and Disaster Relief.

 

Kontakt

E: rok.kogoj@mf.uni-lj.si
T: 01 543 74 58