Laboratorij tretje stopnje biološke varnosti (BSL3+)

Raziskovalna dejavnost

Laboratorij tretje stopnje biološke varnosti, opremljen z biološko varnostno komoro razreda III (BSL3+), omogoča varno delo z najnevarnejšimi mikroorganizmi, ki jih uvrščamo v 3. in 4. stopnjo biološke varnosti.

Ekipo laboratorija BSL3+ sestavljajo visoko usposobljeni raziskovalci, ki so se za delo z nevarnimi organizmi in uporabo zaščitne opreme šolali v tujini, v mednarodno priznanih raziskovalnih inštitucijah. Nadzor dela v laboratoriju je elektronsko voden in kodiran za vsakega raziskovalca. Prostori in oprema v laboratoriju so računalniško nadzorovani. Elektronsko obveščanje omogoča takojšnje ukrepanje ob pojavu odstopanja. Varno delo v laboratoriju omogoča »airlock« sistem, ki zagotavlja stabilen podtlak v prostorih in nadzorovan pretok zraka skozi sistem HEPA filtrov. Vpeljani so specificirani postopki dezinfekcije laboratorijskih odpadkov z avtoklaviranjem in sistemom ozoniranja odpadne vode. Vsa oprema v laboratoriju je redno vzdrževana in validirana ob remontu laboratorija, ki poteka dvakrat letno.

Dejavnosti laboratorija

Notranjost laboratorija sestavljata dve enoti: prva je opremljena za izolacijo patogenih mikroorganizmov na celični linijah ali kultivacijo na umetnih gojiščih ter biološkima komorama II. in III. stopnje biološke varnosti. Druga enota je namenjena študiji imunopatogeneze, in interakcij med gostiteljem in patogenimi mikroorganizmi.

BSL3+ je vključen v raziskovalno in diagnostično dejavnost IMI-MF in predstavlja edini tovrstni laboratorij v Sloveniji. Laboratorij deluje kot Infrastrukturni center BSL3+ (IC BSL3+) v mreži raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani (MRIC UL) ter predstavlja stičišče več raziskovalnih programov UL ter drugih raziskovalnih organizacij in gospodarstva. Dejavnost BSL3+ je podprta z visoko zmogljivim analizatorjem genetskega zaporedja in presevno elektronsko mikroskopijo, kar omogoča identifikacijo tudi neznanih povzročiteljev. BSL3+ sodeluje z Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) v smislu sofinanciranja priprave odziva v primeru napada z orožji ali sredstvi za množično uničevanje. Prav tako nudi podporo državnim institucijam pri pripravljanju akcijskih planov in aktivnostih za varovanje splošnega zdravja ljudi ter preprečevanje izbruhov nalezljivih bolezni.

Poleg krepitve razvojno-raziskovalne dejavnosti v Sloveniji BSL3+ uspešno sodeluje v več mednarodnih mrežah, ki skrbijo za nazor nalezljivih bolezni (WHO-GOARN, EVD-LabNet, EMLab) in raziskovalnih ter infrastrukturnih projektih (EVA-GLOBAL, ISIDORe in EVORA). Z izolacijo patogenih mikroorganizmov prispevamo k nacionalni in evropski zbirki izolatov ter nadzoru nalezljivih bolezni na območju Balkana. Z izolacijo različnih virusov na celičnih kulturah (SARS CoV-2, MPXV, flavivirusi, hantavirusi in drugi) podpiramo razvoj virusne diagnostike in raziskovanja virusne patogeneze v evropskem in svetovnem merilu.

_____________________

Biosafety Level 3 laboratory (BSL3+)

The Biosafety Level 3 laboratory (BSL3+), equipped with a biosafety class III  chamber, enables safe work with the most dangerous microorganisms assigned to biosafety level 3 and biosafety level 4.

Activities in the laboratory

The laboratory consists of two units: The first is equipped with biochambers of safety level II and III for the isolation of pathogenic microorganisms in cell lines or cultures on artificial media. The second unit is dedicated to the study of immunopathogenesis and interactions between host and pathogenic microorganisms. BSL3+ activities are supported by a high-throughput genetic sequence analyzer and scanning electron microscopy, which enable the identification of unknown pathogens.

BSL3+ is part of the research and diagnostic activities of IMI-MF and is the only laboratory of its kind in Slovenia. The laboratory operates as BSL3+ Infrastructure Centre (BSL3+ IC) in the network of Research Infrastructure Centres of the University of Ljubljana (MRIC UL) and represents a meeting point for several research programmes of UL and other research organisations and companies. BSL3+ cooperates with the Administration of the Republic of Slovenia for Civil Protection and Disaster Relief (URSZR) to co-finance the preparation for attacks with biological weapons or weapons of mass destruction. It also supports state institutions in the development of action plans and activities to protect general public health and prevent the outbreak of infectious diseases. In addition to strengthening research and development activities in Slovenia, BSL3+ successfully participates in several international networks on infectious diseases (WHO-GOARN, EVD-LabNet, EMLab) and research and infrastructure projects (EVA-GLOBAL, ISIDORe and EVORA).

By isolating pathogenic microorganisms, we contribute to national and European isolate collection and surveillance of infectious diseases in the Balkan region. By isolating various viruses in cell culture (SARS CoV-2, MPXV, flaviviruses, hantaviruses and others), we support the development of viral diagnostics and research into viral pathogenesis at European and global level.

Splošne informacije:

Vodja laboratorija BSL3+:
doc. znan. sod. dr. Miša Korva, univ. dipl. mikr.

e-pošta: misa.korva@mf.uni-lj.si
Telefon: 01 543 74 55

Delo s celičnimi kulturami v laboratoriju BSL3+:
asist. znan. sod. dr. Katarina Resman Rus, univ. dipl. bioteh.