Raziskovalna dejavnost

Strokovnjaki na IMI so vključeni v različne raziskovalne projekte: nacionalne, bilateralne, evropske in mednarodne. IMI je del različnih mrež in sodelovanj.

Tekoči projekti

Tekoči projekti

Izhodišča za vzpostavitev sistema za identifikacijo in izmenjavo meroslovnih potreb na področju biokemijske analitike (Met4Lab)

Laboratoriji, ki delajo na področju kemije, biologije in medicine pri svojem delu kot eno od metod uporabljajo tudi verižno reakcijo s polimerazo (Ang. Polymerase Chain Reaction - PCR). S to metodo in njenimi nadgradnjami (PCR v realnem času in digitalni PCR) je možno izvajati detekcijo, identifikacijo in kvantifikacijo tarčnih delov nukleinskih kislin različnih organizmov direktno iz različnih tipov vzorcev. Namen projekta je identifikacija meroslovnih potreb na področju kemije, biologije in medicine in pridobitev podatkov o primerljivosti laboratorijev. V ta namen bodo v okviru projekta organizirane delavnice in anketa ter medlaboratorijska primerjava rezultatov PCR. V projektu sodeluje več laboratorijev, ki uporabljajo reakcijo PCR za dokazovanje mikroorganizmov pri ljudeh, živalih, rastlinah in hrani.

Preprečevanje, predvidevanje in zmanjševanje tveganja za bolezni, ki se prenašajo s klopi, z uporabo protokola DAMA / PRAGMATICK – Prevention, anticipation and mitigation of tick-borne disease risk applying the DAMA protocol

Akcija PRAGMATICK COST je namenjena razširjanju znanja in spodbujanju uporabe Stockholmske paradigme za predvidevanje in ublažitev tveganja bolezni, povezanega s prisotnostjo in širjenjem klopov in patogenov, ki jih prenašajo klopi, pod antropogenim pritiskom in spreminjajočim se podnebjem. V okviru COST CA 21170 bo naša raziskovalna organizacija pridobila nova znanja za napovedovanje tveganja in ublažitev posledic vdora in širjenja porajajočih se bolezni.

Blastocystis v okviru strategije Eno zdravje – Blastocystis under One Health (OneHealthBlastocystis)

Blastocystis je najbolj razširjen črevesni mikrobni evkariont, saj kolonizira vsaj milijardo ljudi. Novejše raziskave kažejo, da je zelo pogost tudi pri živalih. Velik delež gostiteljev tega mikroorganizma je brezsimptomnih. Kljub številnim raziskavam ostajajo mnenja o njegovi patogenosti deljena. V okviru aktivnosti COST CA21105 želimo dognati kakšna je vloga tega mikroorganizma v črevesju gostitelja in njegov vpliv na zdravje ljudi in živali.

Integrated Services for Infectious Disease Outbreak Research (ISIDORe)

ISIDORe, interdisciplinarni projekt, ki ga koordinira ERINHA, financira program evropske komisije Obzorje-Evropa prek inkubatorskega razpisa HERA in vključuje vse ključne evropske raziskovalne infrastrukture in mreže za raziskave življenjskih ved, pa tudi tiste v družbenih vedah.

Uporaba amnijske membrane za inovativno multimodalno zdravljenje bakterijskega cistitisa in raka sečnega mehurja: učinek njene protimikrobne, imunomodulatorne in protirakave aktivnosti

Izhodišče in predstavitev problema Amnijska membrana (AM) primarno zagotavlja primerno okolje za razvoj ploda. Ima številne lastnosti, ki so zaželene tudi v klinični praksi, in sicer: a) spodbuja celjenje ran b) preprečuje vnetje in brazgotinjenje, c) ima nizko imunogenost, nekaj raziskav kaže tudi, da ima d) protirakave in e) protimikrobne lastnosti.

Uporaba metagenomskega pristopa za odkrivanje povzročiteljev okužb osrednjega živčevja

Cilj predlaganega projekta je z metagenomskim pristopom odkriti neznane ali redke povzročitelje okužb osrednjega živčevja v Sloveniji in tako osvetlili patogenezo meningitisa, encefalitisa ali meningoencefalitisa. Raziskava bo doprinesla k razvoju novih smernic za diagnostiko okužb osrednjega živčevja na svetovni ravni, saj bomo razvili protokol za pripravo, izvedbo in analizo podatkov mNGS v kliničnih vzorcih pri življenjsko ogrožajočih okužbah.

PROGRAMSKA SKUPINA – ODNOSI PARAZITSKEGA OBSTAJANJA

Programsko skupino sestavljajo različni sklopi medicinske mikrobiologije, ki jih povezujejo raziskave molekularne epidemiologije, ekologije ter proučevanje genetskih značilnosti in patogeneze določenih mikroorganizmov s katerimi želimo prepoznati razširjenost patogenov ter njihovo genetsko in fenotipsko raznolikost.

Rotavirus Surveillance Network – EuroRotaNet

EuroRotaNet je mreža evropskih laboratorijev, ki sodelujejo v raziskavi o raznolikosti rotavirusnih genotipov, ki krožijo po vsej Evropi. Raziskava vključuje tako mestno, kot podeželsko okolje, in bo zajela najmanj tri zaporednih sezone pred uvedbo cepljenja in tri sezone po uvedbi cepljenja.

Molecular diversity of Epstein – Barr virus (MDEBV)

Raziskovalni cilji projekta vključujejo analizo genetske raznolikosti Epstein-Barr virus (EBV) in njenega možnega kliničnega pomena. Natančneje, določiti želimo razširjenost genotipov EBV 1 in 2 (z analizo genov EBNA-1 in EBNA-2) ter podtipov in podvariant (na podlagi analize genov LMP-1, Zp in BLLF1) pri bolnikih z infekcijsko mononukleozo in malignimi boleznimi, etiološko povezanimi z okužbo z EBV.

Spremljanje primarne odpornosti HIV v sklopu ECDC

Protiretrovirusno zdravljenje je okužbo s HIV spremenilo v obvladljivo kronično stanje. Kljub temu je uspešnost zdravljenja odvisna od razvoja odpornih mutacij. Določene odporne različice HIV se lahko uspešno prenašajo, tako so lahko mutacije prisotne že pred samim začetkom zdravljenja, kar predstavlja primarno odpornost virusa (angl. transmitted drug resistance).

Spremljanje spreminjanja deleža slovenskih nosečnic z označevalci okužbe s SARS-CoV-2 z nevezanim anonimnim testiranjem

Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo sodeluje pri raziskavi oziroma sistemu epidemiološkega spremljanja z naslovom »Spremljanje spreminjanja deleža slovenskih nosečnic z označevalci okužbe s SARS-CoV-2 z nevezanim anonimnim testiranjem«, ki ga izvaja Nacionalni inštitut za javno zdravje v okviru epidemiološkega spremljanja COVID-19. V okviru raziskave poteka nevezano anonimno testiranje ostankov serumov, ki so bili odvzeti nosečnicam zaradi presejanja na sifilis.

RISCC – Risk-based Screening for Cervical Cancer

Projekt RISCC (Risk-based Screening for Cervical Cancer) je združil v multidisciplinarni konzorcij 11 partnerjev in s tem najbolj priznane raziskovalce na področju HPV. S projektom želijo partnerji izboljšati učinkovitost presejanja za raka na materničnem vratu v Evropi ter izboljšati udeležbo v programih presejanja.

Vzpostavitev monitoringa prenašalcev vektorskih bolezni v Sloveniji

V okviru projekta bomo vzpostavili standardizirane postopke monitoringa komarjev in peščenih muh. Prenašalce bomo vzorčili na več lokacijah, vsa tri leta trajanja projekta ter jih določili do vrste natančno. Z vrhunskimi molekularnimi metodami bomo ugotavljali pogostost medicinsko pomembnih patogenov v vzorcih prenašalcev.

Infrastrukturni center za raziskave patogenih mikroorganizmov 3. stopnje biološke varnosti (IC BSL-3+)

Infrastrukturni center BSL-3+ predstavlja visoko-tehnološko rešitev za razvojno in raziskovalno dejavnost na področju dela z najnevarnejšimi mikroorganizmi, ki jih uvrščamo v 3. in 4. stopnjo biološke varnosti. / ANG: IC BSL-3+ infrastructure programme represents an integrative, high-tech solution for research and development activities of high risk pathogens classified as biosafety levels 3 and 4 agents. The proposed infrastructure programme is the first of its kind in Slovenia.

The European Virus Archive Global (EVA-GLOBAL)

EVA-GLOBAL je infrastrukturni projekt financiran s strani Evropske komisije, ki deluje na področju ohranjanja, proizvodnje, distribucije in opredelitve biološkega materiala na področju virologije.

WHO-GOARN

Mreža GOARN deluje pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije in je integriran sistem za globalno opozarjanje in ukrepanje ob izbruhih ali drugih zdravstvenih krizah. Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo sodeluje v mreži GOARN od leta 2001, ko je tudi uspešno posredoval ob izbruhu Krimsko-kongoške mrzlice na Kosovu.

European Mobile Laboratory Project (EMLab)

Projekt »Vzpostavitev mobilnih laboratorijev za povzročitelje bolezni 4 varnostne stopnje v kombinaciji s krepitvijo zmogljivosti v Podsaharski Afriki« bo okrepil prenos vrhunske tehnologije, diagnostike in visoko usposobljenih strokovnjakov iz Evrope v dežele Podsaharske Afrike v primeru izbruha nalezljivih bolezni.