Raziskovalna dejavnost

Strokovnjaki na IMI so vključeni v različne raziskovalne projekte: nacionalne, bilateralne, evropske in mednarodne. IMI je del različnih mrež in sodelovanj.

Tekoči projekti

Zaključeni projekti

Mlečnokislinska fermentacija kot način obogatitve mikroalgne biomase z novimi nutrienti

Mikroalge predstavljajo dober vir hranil in bioaktivnih spojin in tako lahko prispevajo k zdravju ljudi. Trenutno se mikroalge na slovenskem tržišču pojavljajo v obliki prehranskh dopolnil (tablete, kapsule in tekočine). Njihova učinkovitost in izvor sta v splošnem neznana, kajti za prehranska dopolnila ne veljajo strogi predpisi kot za zdravila ali živila. Zato je zelo pomembno redno spremljanje takšnih izdelkov, ki so na voljo na tržišču.

Collaborative HIV and Anti-HIV Drug Resistance Network (CHAIN)

Projektni partnerji so se osredotočili na odpornost proti zaviralcem integraze in reverzne transkriptaze (RT) ter razvili modele za prepoznavanje novih mutacij v RT HIV-1 in HIV-2. Raziskovalci so razvili prvi spletni algoritem za določanje odpornost na HIV-2.

Primerjava izražanja genov v endometriju v času vgnezditvenega okna pri debelih ženskah s sindromom policističnih jajčnikov pred in po hujšanju z zdravili ali s spremembo življenjskega sloga

Sindrom policističnih jajčnikov (PCOS) je najpogostejša endokrinološka bolezen v reproduktivnem obdobju, ki jo spremljajo različno izražene reproduktivne in metabolne motnje. Namen projekta je z analizo transkriptoma endometrija pridobljenega v času vgnezditvenega okna ugotoviti, ali obstajajo bio-označevalci, ki bi napovedali uspešno vgnezditev zarodka v postopkih ZTO.

Valid-Screen (Validation of PreCursor-M for enhanced Cervical (Pre)Cancer)

PreCursor-M (Self-screen B.V.) je molekularna metoda, ki temelji na metilacijski stopnji treh gostiteljskih biomarkerjev in ocenjuje napredovanje in resnost bolezni.  Dopolnitev presejanja za hrHPV DNA s PreCursor-M bi podalo dodatne informacije o okužbi in odgovoru gostiteljskih celic na okužbo. To bo omogočilo razločevanje žensk pri katerih bi okužba napredovala v raka na materničnem vratu.

CoheaHr – Comparing health services interventions for the prevention of HPV-related cancer

Na področju preprečevanja HPV- bolezni je bil do sedaj že dosežen pomemben napredek z razvojem in uvedbo cepljenja proti HPV in uvedbo presejalnega testiranja. V okviru projekta CoheaHr se je izvedla primerjava (stroškovne) učinkovitosti različnih evropskih strategij preprečevanja HPV okužbe. Cilj je bil vzpostaviti zanesljivo in primerljivo bazo dokazov (stroškovne) učinkovitosti teh strategij, ki se izvajajo v okviru politike posameznih držav na področja preprečevanju HPV okužb.

Epidemiološko spremljanje deleža s HCV okuženih nosečnic z nevezanim anonimnim testiranjem

Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo sodeluje pri raziskavi epidemiološkega spremljanja okužb s HCV, ki poteka v okviru naloge »Spremljanje, preprečevanje in obvladovanje okužbe s HIV, SPO in virusnih hepatitisov (HEP)«, ki jo koordinira Nacionalni inštitut za javno zdravje. V letu 2021 je Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo (IMI) Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani na označevalce okužbe s HCV nevezano anonimno testiral vzorce serumov nosečnic zbranih v letu 2019 za namen epidemiološkega spremljanja spreminjanja prevalence okuženih s HIV v številnih laboratorijih po Sloveniji.

Nadzor prenašalcev porajajočih se mikroorganizmov v Sloveniji

Med najučinkovitejše prenašalce porajajočih se patogenov uvrščamo različne vrste komarjev in peščenih muh. V okviru projekta bomo vzpostavili sistem nadzora, tako nad prenašalci kot tudi patogeni, ter vpeljali sodobne, občutljive diagnostične metode, ki so osnova za ugotavljanje pogostosti avtohtonih in vnesenih se nalezljivih bolezni ter prvi korak k izdelavi napovednih zemljevidov in s tem ocene tveganja za vnos in izbruh porajajočih se patogenov v Sloveniji.

EVIDENT

Glavni namen projekta je, da bi izkoristili vzorce, zbrane med trenutno epidemijo virusa Ebole v Zahodni Afriki, in s sodobno, state-of-the-art metodologijo prišli do pomembnih spoznanj o celičnem in protitelesnem imunskem odzivu po okužbi z virusom Ebole, sproščanju citokinov in kemokinov v različnih fazah bolezni, razvoju mutacij in virulence virusa ter prenos virusa med bolniki.

European Network of Imported Viral Diseases – ENIVD

Številni virusni izbruhi v zadnjih letih so spodbudili ustanovitev Evropske mreže za diagnostiko uvoženih virusnih bolezni (ENIVD). Po številnih sestankih so univerzitetni klinični centri, državni zdravstveni oddelki in bolnišnice iz celotne Evrope postavili mrežo in se odločili sodelovati.

NoroNet

Noronet je neformalna mreža znanstvenikov v javnih zdravstvenih zavodov ali univerzah, ki si delijo virološke, epidemiološke in molekularne podatke o norovirusih.

CYSTINET

Evropska mreža za teniozo/cisticerkozo teži k izgradnji močnega in širokega multidisciplinarnega strokovno-znanstvenega sodelovanja, s katerim želi poglobiti znanje in razumevanje cisticerkoze in tenioze, bolezni, ki ju povzročata svinjska trakulja Taenia solium in goveja trakulja Taenia saginata.