Raziskovalna dejavnost

Strokovnjaki na IMI so vključeni v različne raziskovalne projekte: nacionalne, bilateralne, evropske in mednarodne. IMI je del različnih mrež in sodelovanj.

Predstavitev

Projekti

Raziskovalci

Raziskovalna oprema

Tekoči projekti

Tekoči projekti

Emerging Viral Diseases-Expert Laboratory Network (EVD-LabNet)

EVD-LabNet je multidisciplinarna mreža strokovnih laboratorijev. Njen cilj je okrepiti evropske laboratorijske zmogljivosti in zmožnosti za odzivanje na porajajoče, ponovno porajajoče in vektorsko prenosljive virusne grožnje. Laboratoriji, ki so del mreže imajo temeljno in/ali translacijsko raziskovalne usposobljenost v virologiji …

Integrated Services for Infectious Disease Outbreak Research (ISIDORe)

ISIDORe, interdisciplinarni projekt, ki ga koordinira ERINHA, financira program evropske komisije Obzorje-Evropa prek inkubatorskega razpisa HERA in vključuje vse ključne evropske raziskovalne infrastrukture in mreže za raziskave življenjskih ved, pa tudi tiste v družbenih vedah. ISIDORe, interdisciplinarni projekt, ki ga koordinira …

Epidemiologija sočasnih virusnih okužb v epidemiji covid-19

V okviru aplikativnega ciljnega raziskovalnega projekta smo preučili trenutno delovanje opozorilne mreže na primarnem nivoju, možnosti za ohranitev mrežnega načina spremljanja in prilagodili zbiranje podatkov novemu načinu dela. Cilj je prilagojen mrežni sistem za spremljanje gripe/gripi podobne bolezni in …

Imunopatogenetski dejavniki, ki so povezani s težjim potekom COVID-19

Covid-19 poteka večinoma z gripoznimi simptomi in znaki. Pri 80 % zbolelih bolezen poteka blago do zmerno, pri 15 % je potek hud in pri 5 % kritičen. Skoraj pri polovici kritično bolnih se bolezen konča s smrtnim izhodom. Najpomembnejši dejavnik tveganja za hujši potek bolezni je starost. V raziskavi nameravamo pri 100 bolnikih …

Epidemiologija, diagnostika, zdravljenje in preprečevanje COVID-19

Virus SARS-CoV-2 je povzročitelj bolezni COVID-19 o kateri so prvič poročali na Kitajskem konec leta 2019. Cilj te naloge projekta je usmerjen v pridobitev podatkov, ki bodo imeli neposreden vpliv na obravnavo bolnikov, dokazovanje okužbe pri le-teh, izbiro pravilnih kužnin za dokazovanje virusne okužbe in preprečevanje širjenja …

PROGRAMSKA SKUPINA – ODNOSI PARAZITSKEGA OBSTAJANJA

Programsko skupino sestavljajo različni sklopi medicinske mikrobiologije, ki jih povezujejo raziskave molekularne epidemiologije, ekologije ter proučevanje genetskih značilnosti in patogeneze določenih mikroorganizmov s katerimi želimo prepoznati razširjenost patogenov ter njihovo genetsko in fenotipsko raznolikost.

Rotavirus Surveillance Network – EuroRotaNet

EuroRotaNet je mreža evropskih laboratorijev, ki sodelujejo v raziskavi o raznolikosti rotavirusnih genotipov, ki krožijo po vsej Evropi. Raziskava vključuje tako mestno, kot podeželsko okolje, in bo zajela najmanj tri zaporednih sezone pred uvedbo cepljenja in tri sezone po uvedbi cepljenja.

Collaborative HIV and Anti-HIV Drug Resistance Network (CHAIN)

CHAIN je bil obsežni integracijski projekt, katerega cilj je bil učinkovit boj proti znanim in novim odpornim različicam HIV, s posebnim poudarkom na Vzhodni Evropi in močno prizadetih območjih Afrike. V projekt je bila vključena evropska mreža strokovnjakov na področju spremljanja odpornosti HIV, ki so v sklopu obsežnega projekta …

Molecular diversity of Epstein – Barr virus (MDEBV)

Raziskovalni cilji projekta vključujejo analizo genetske raznolikosti Epstein-Barr virus (EBV) in njenega možnega kliničnega pomena. Natančneje, določiti želimo razširjenost genotipov EBV 1 in 2 (z analizo genov EBNA-1 in EBNA-2) ter podtipov in podvariant (na podlagi analize genov LMP-1, Zp in BLLF1) pri bolnikih z infekcijsko …

Spremljanje primarne odpornosti HIV v sklopu ECDC

Protiretrovirusno zdravljenje je okužbo s HIV spremenilo v obvladljivo kronično stanje. Kljub temu je uspešnost zdravljenja odvisna od razvoja odpornih mutacij. Določene odporne različice HIV se lahko uspešno prenašajo, tako so lahko mutacije prisotne že pred samim začetkom zdravljenja, kar predstavlja primarno odpornost virusa …

Valid-Screen (Validation of PreCursor-M for enhanced Cervical (Pre)Cancer)

Metilacijska stopnja treh molekularnih markerjev (CADM1, MAL in miR124-2) naraste proporcionalno glede na stopnjo predrakavih sprememb materničnem vratu. PreCursor-M združuje te markerje v panelni PCR. Namen projekta VALID-SCREEN je bil klinično validirati PreCursor-M na petih različnih skupinah kliničnih vzorcev v štirih državah EU, …

Odziv na HIV

V Sloveniji je prevalenca HIV nizka, nesorazmerno visoko pa je število okužb med moškimi, ki majo spolne odnose z moškimi (MSM). Program Odziv na HIV je nastal kot odgovor na epidemijo HIV med MSM v Sloveniji. Izvaja ga DIC Legebitra v partnerstvu z Inštitutom za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Sofinancirata ga Ministrstvo za zdravje RS in Mestna občina Ljubljana.

RISCC – Risk-based Screening for Cervical Cancer

Projekt RISCC (Risk-based Screening for Cervical Cancer) je združil v multidisciplinarni konzorcij 11 partnerjev in s tem najbolj priznane raziskovalce na področju HPV. S projektom želijo partnerji izboljšati učinkovitost presejanja za raka na materničnem vratu v Evropi ter izboljšati udeležbo v programih presejanja.

Nadzor prenašalcev porajajočih se mikroorganizmov v Sloveniji

Med najučinkovitejše prenašalce porajajočih se patogenov uvrščamo različne vrste komarjev in peščenih muh. V okviru projekta bomo vzpostavili sistem nadzora, tako nad prenašalci kot tudi patogeni, ter vpeljali sodobne, občutljive diagnostične metode, ki so osnova za ugotavljanje pogostosti avtohtonih …

Vzpostavitev monitoringa prenašalcev vektorskih bolezni v Sloveniji

V okviru projekta bomo vzpostavili standardizirane postopke monitoringa komarjev in peščenih muh. Prenašalce bomo vzorčili na več lokacijah, vsa tri leta trajanja projekta ter jih določili do vrste natančno. Z vrhunskimi molekularnimi metodami bomo ugotavljali pogostost medicinsko pomembnih patogenov …

The European Virus Archive Global (EVA-GLOBAL)

EVA-GLOBAL je infrastrukturni projekt financiran s strani Evropske komisije, ki deluje na področju ohranjanja, proizvodnje, distribucije in opredelitve biološkega materiala na področju virologije. S tem namenom razvija EVA-GLOBAL metode, ki so neposredno pomembne za področje humane, živalske in rastlinske virologije, …

EVIDENT

Glavni namen projekta je, da bi izkoristili vzorce, zbrane med trenutno epidemijo virusa Ebole v Zahodni Afriki, in s sodobno, state-of-the-art metodologijo prišli do pomembnih spoznanj o celičnem in protitelesnem imunskem odzivu po okužbi z virusom Ebole, sproščanju citokinov in kemokinov v različnih fazah bolezni, razvoju mutacij in virulence virusa ter prenos virusa med bolniki.

European Network of Imported Viral Diseases – ENIVD

Številni virusni izbruhi v zadnjih letih so spodbudili ustanovitev Evropske mreže za diagnostiko uvoženih virusnih bolezni (ENIVD). Po številnih sestankih so univerzitetni klinični centri, državni zdravstveni oddelki in bolnišnice iz celotne Evrope postavili mrežo in se odločili sodelovati.

WHO-GOARN

Mreža GOARN deluje pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije in je integriran sistem za globalno opozarjanje in ukrepanje ob izbruhih ali drugih zdravstvenih krizah. Sodelovanje članov temelji na prispevanju strokovnih in tehničnih virov za hitro opozarjanje, identifikacijo, potrditev in odziv ob izbruhu mednarodnega pomena. Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo sodeluje v mreži GOARN od leta 2001, ko je tudi uspešno posredoval ob …

European Mobile Laboratory Project (EMLab)

Projekt »Vzpostavitev mobilnih laboratorijev za povzročitelje bolezni 4 varnostne stopnje v kombinaciji s krepitvijo zmogljivosti v Podsaharski Afriki« bo okrepil prenos vrhunske tehnologije, diagnostike in visoko usposobljenih strokovnjakov iz Evrope v dežele Podsaharske Afrike v primeru izbruha nalezljivih bolezni.

NoroNet

Noronet je neformalna mreža znanstvenikov v javnih zdravstvenih zavodov ali univerzah, ki si delijo virološke, epidemiološke in molekularne podatke o norovirusih. Cilj mreže Noronet je povečati znanje o geografskih in časovnih trendih pri pojavu in širjenju norovirusnih različic, …

CYSTINET

Evropska mreža za teniozo/cisticerkozo teži k izgradnji močnega in širokega multidisciplinarnega strokovno-znanstvenega sodelovanja, s katerim želi poglobiti znanje in razumevanje cisticerkoze in tenioze, bolezni, ki ju povzročata svinjska trakulja Taenia solium in goveja trakulja Taenia saginata.

Krepitev zdravja delavcev v zdravstvu

Namen projekta je opredeliti zdravstvena tveganja in delovne obremenitve (glede na lastnosti posameznika in njegovega delovnega mesta), ki povzročijo negativne učinke za zdravje in  kvaliteto opravljanja dela pri zdravnikih z izrazitim časovnim preseganjem delovnih obremenitev in zaposlitvijo na več delovnih mestih.

Referenčni virološki laboratorij za mobilni biološki laboratorij Slovenske vojske

Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Medicinska fakulteta (IMI-MF) je od leta 2015 referenčni virološki laboratorij za mobilni biološki laboratorij Slovenske vojske. S Slovensko vojsko sodelujemo pri razvoju in vpeljavi molekularnih in seroloških tehnik za dokaz medicinsko pomembnih virusnih okužb po Evropi in svetu …

Predstavitev

Projekti

Raziskovalci

Raziskovalna oprema